OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky www.mackoshop.sk pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu.

Čl. 1

Základné ustanovenia

1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

2. Poskytovateľom tovarov a služieb je Ing Mário Macko (www.mackoshop.sk), so sídlom na Družstevnej 35, 96001 Zvolen, IČO: 46998306, DIČ: 1084055412.

3.Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom internetového portálu http://www.mackoshop.sk (ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a súhlasí s nimi.

4. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby ako aj právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Čl.2

Informácie o tovare a cene

1. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

2. Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

3. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky.

4. Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

5. Pri nákupe v internetovom obchode nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských alebo iných zliav, okrem tých, ktoré sú uvedené.

Čl.3

Objednanie tovaru

1. Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva bežným postupom.

2. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze dodávateľa, je však podmienené potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov.

Čl. 4

Potvrdenie objednávky

1. Po overení disponibility tovaru a platných cien dodávateľ objednávku zákazníkovi oznámi zaslaním emailovej , prípadne telefonicky (pokiaľ je to potrebné). Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a termín dodania ako štandardná lehota uvedená v podmienkach dodania, t.j. 2-5 dní.

Čl.5

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu - faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal.

2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

3. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale.

4. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia čl. 6, ods. 2, 3 a čl. 4, ods. 2. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

5.V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, opotrebovaný alebo s rozbaleným spotrebným materiálom, zákazník je povinný uhradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

6.Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese info@mackoshop.sk alebo osobne v sídle dodávateľa. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky na t.č. 0910 972 160.

Čl. 6

Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

1. Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

2. V prípade, že objednávka nebola potvrdená, zákazník má právo stornovať ju. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.

3. V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že zákazník uhradil zálohu za objednaný tovar, táto sa mu pri stornovaní objednávky nevracia.

4. Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty dodávateľom, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená.

5. Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@mackoshop.sk, telefonicky na č. 0910 972 160.

6. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

7. Dodávateľ má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká zákazníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky zákazníkom.

8. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom, pokiaľ aspoň jeden z uvedených kontaktov je platný.

Čl. 7

Platobné podmienky

1. Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníku prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celková platba dobierky bude pripočítaná k cene tovaru, ak obchodné podmienky neurčujú inak.

2. V prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet dodávateľa. Ak nebude platba dodávateľovi pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.

3. V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Čl. 8

Podmienky dodania tovaru

1. Ak sa dodávateľ so zákazníkom nedohodol inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky zákazníkovi a v prípade platby prevodom na účet do 5 pracovných dní od pripísania platby na účet dodávateľa.

2. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať dodávateľa. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

3. Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi.

Čl.9

Spracovanie osobných údajov

1. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

2. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

3. V prípade, že si zákazník vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu zákazníka. Prihlásenie ako aj zrušenie tejto služby je možné priamo v úvode www.mackoshop.sk.

4. Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.


Nové produkty

» Momentálně nejsou žádné nové produkty

Slevy

Aktuálně nejsou žádné slevy

Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:+421 910 972 160

Kontakt na naši zákaznickou linku