OBCHODNÉ PODMIENKY


Nasledovné obchodné podmienky sú platné pri nákupe v našom internetovom obchode www.mackoshop.sk , ktorého prevádzkovateľom je Ing. Mário Macko, so sídlom Družstvná 2241/35, Zvolen , IČO: 46 998 306, DIČ: 1084055412, email: info@mackoshop.sk, kontaktná osoba: Ing. Mário Macko, tel. č.: +421 910 972 160

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení.

Uvedené pojmy

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Dodávateľ / predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci / spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre svoju vlastnú potrebu, alebo koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti.

Doručovateľom je Slovenská pošta, a.s. –  ktorej predmetom činností je poskytovanie kuriérskych, prepravných, skladovacích a doplnkových služieb.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy / objednávka

Kupujúci si vyberie tovar na základe ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.mackoshop.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Kúpiť", vyplní objednávkový formulár, zvolí si množstvo tovaru (upresní parametre produktu) a vyberie spôsob platby (dobierka, bankový prevod)

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.mackoshop.sk sú záväzné. Pred odoslaní objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.mackoshop.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci potvrdí na zadaný email. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Dodávateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru ( daňový doklad ).

Kupujúci môže zrušiť objednávku e-mailom, alebo telefonicky. Pre zrušenie objednávky treba napísať žiadosť na adresu info@mackoshop.sk, alebo na telefonicky na +421 910 972 160.

Ceny

Ceny tovaru sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % a všetkých ostatných daní.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých poplatkov (poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Dodacie podmienky

Tovar, ktorý je na sklade, je expedovaný do najneskôr do 48 hodín. Tovar, ktorý na sklade nie je, je označený pojmom "dodanie 5-10 dní", čiže dodacia lehota tovaru, ktorý nie je skladom, ale je dostupný, je 5-10 dní vo veľmi ojedinelých prípadoch môže byť dohodnutá aj dlhšia dodacia lehota.

Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty.

Poštovné je účtované podľa váhového rozsahu objednaného tovaru.

Platobné podmienky

Kúpnu cenu kupujúci zaplatí dodávateľovi a to buď:

- ako dobierku

- bankovým prevodom na účet č. IBAN: SK12 8360 5207 0042 0369 4581

Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod.

Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez zavád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe.

Prevzatie tovaru

Kupujúci má povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení so zástupcom doručovateľa; Na základe takto vyhotoveného zápisu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s poškodením a následne si uplatniť reklamáciu poškodeného tovaru u predávajúceho. Ak kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, nároky na reklamáciu mu budú priznané len ak preukáže, že toto poškodenie mal tovar už v čase jeho prevzatia.

Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim.

Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa poškodenie týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť poškodený tovar za nový.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie okamžite, a vydá ho spotrebiteľovi. Najneskôr ho však vydá spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny tovaru za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

V prípade uplatnenia reklamácie, spotrebiteľ informuje predávajúceho o uplatnení prostredníctvom emailu (pre dosiahnutie čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie) a zašle tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom poškodenia a kópiou dokladu o kúpe  na adresu predávajúceho:

Mário Macko, Družstevná 241/35, 960 01 Zvolen

e-mail: info@mackoshop.sk

telefonický kontakt: +421 910 972 160

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za poškodenie.

 

Odstúpenie od zmluvy

1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

2. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

3. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie : najmä identifikáciu kupujúceho (meno a priezvisko), číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

5. Tovar, ktorý nám vraciate späť neposielajte ako dobierku, nakoľko zaplatené peniaze budú vrátene priamo na Váš účet, alebo formou poštovej poukážky.

6. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatenú sumu za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Spotrebiteľ má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim

7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z., ktorej predmetom sú:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Ochrana osobných údajov

  1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1 Správcom Vašich osobných údajov je Mário Macko, IČO: 46998306, DIČ: 1084055412, zapísaný na obvodnom úrade Zvolen – odbor živnostenského podnikania, dňa 16.1.2013, číslo živnostenského registra 670-22333 (ďalej len "správca").

1.2 Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Mário Macko, Družstevná 2241/35, 960 01 Zvolen, 0910 972 160

1.3 Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

  1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

  1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov, obchodných oznámení a činenia iných aktivít správcom voči Vašej osobe.

3.2 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

  1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

  1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov bude firma WebHouse, s.r.o. (správca serverov, prevádzkovateľ ehsopového systému PrestaShop), Slovenská pošta a.s. (doručovateľská spoločnosť), Libuša Styková – Účty a dane s.r.o.  (Účtovníčka firmy Mário Macko)

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať emailom na info@mackoshop.sk

6.3 Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.4 Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018

Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.mackoshop.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí pri potvrdení objednávky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Na uzatvorené objednávky sa však vzťahuje znenie platné v čase vykonania objednávky.


Nové produkty

» Žiadne nové produkty

Zľavnené produkty

Žiadne zľavnené produkty

Kontaktujte nás

Naša horúca linka je dostupná 24/7

Telefón:+421 910 972 160

Kontaktujte našu hotline